University of Thi-Qar/ Nassiyriah / Republic of Iraq.

utj@utq.edu.iq

Principal Contact                                                           

Editor in Chief Dr. Yahya Abdulridha Abbas

University of Thi-Qar/ Republic of Iraq

yahia_alkhafaji@edu.iq

 

Managing Editor Dr. Kamal. H. Hyasser

University of Thi-Qar , Republic of Iraq.

Kamalyasser@urq.edu.iq