University of Thi-Qar/ Nassiyriah / Republic of Iraq.

utj@utq.edu.iq

Principal Contact                                                           

Dr. Abdulkareem Mahdi Salih

Journal Manager

University of Thi-Qar/ Republic of Iraq

Phone: 009647832047894          

karimmahdisalih@yahoo.co.uk

 

Dr. Dheyaa G. AL-ubody

University of Thi-Qar, Collage of Education for Human Sciences , Republic of Iraq.

Phone: 009647821527107

thyambc@yahoo.com.